Натура 2000

Натура 2000

Автор на изображението: DarikNews.bg

Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нейната цел е да осигури дългосрочното опазване в благоприятно състояние на точно определени растителни и животински видове, както и местата, които обитават.

Тя включва специални защитени райони, определени от страните-членки на Европейския съюз (ЕС), съгласно Директивата за запазване на природните местообитания и Директивата за защита на дивите птици. Обект на защита по двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни със значение за ЕС. Страните членки следва да установят разпространението на тези местообитания и видове в своите територии и да поставят част от тях под защита, както и да осигурят механизми за тяхното управление с цел запазване и устойчиво ползване.

България е една от най-богатите на биологично разнообразие в Европа държави.

Като принос за Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, страната ни трябва да защити над 80 типа хабитати, както и най-важните местообитания на 100 вида растения и 226 вида животни, определени от европейските директиви.

С влизането си в Европейския съюз на 1 януари 2007 г., България трябва да определи териториите си които да бъдат включени в Натура 2000. Експерти, назначени от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), изготвят предложение, включващо 33% от територията на страната. За сравнение средната стойност за ЕС е 18%, като в Алпите включените площи достигат 37% от територията.

 

Добавена от Симеон Ставрев на 11.09.2013

Рейтинг

10.00

Процент на изпълнение

100%
0%
0%

Дата на приключване: 2007-01-01

Други реформи в сектор Околна среда:

Забрана на пластмасови изделия за еднократна употреба
0%
0%
100%

Забрана на пластмасови изделия за еднократна употреба

Разделно събиране на боклука
100%
0%
0%

Разделно събиране на боклука

Такса за найлоновите торбички
100%
0%
0%

Такса за найлоновите торбички

Корал, Кара дере и Паша дере в Натура 2000
100%
0%
0%

Корал, Кара дере и Паша дере в Натура 2000

Такса смет според количеството изхвърлени отпадъци
0%
0%
100%

Такса смет според количеството изхвърлени отпадъци

Коментари

Влезте в профила си, за да може да коментирате