Сектори

Транспорт

35 реформи

Транспортът в България е опосредстван от наличието на сухопътна, в това число и железопътна, въздушна, морска и тръбна транспортна мрежа.

Вижте сектора

Финанси

15 реформи

Финанси (на латински: financia — наличност, доход) е съвкупност от икономически отношения в процесите на формиране, разпределение и използване на централизираните и децентрализираните фондове за парични средства.

Вижте сектора

Външни работи

7 реформи

Външната политика включва политическите цели, които определят как една държава си взаимодейства с другите държави по света.

Вижте сектора

Правосъдие

6 реформи

Правосъдието е особен вид правоохранителна и правоприлагателна държавна дейност, осъществявана от съдебната власт.

Вижте сектора

Образование и наука

3 реформи

Образованието обхваща преподаването и научаването на научни знания и специфични умения.

Вижте сектора

Здравеопазване

5 реформи

Здравеопазването е вид защита или опазване здравето на човека с цел неговото възстановяване, подобряване или поддържане на неговото нормално здраве и работоспособно състояние.

Вижте сектора

Енергетика

18 реформи

Енергетиката е промишлен отрасъл, включващ както добивни отрасли, така и големи естествени и изкуствени подсистеми, служещи за производство, преобразуване, разпределение и използване на енергийните ресурси от всички видове.

Вижте сектора

Вътрешни работи

1 реформи

Министерството на вътрешните работи (съкратено МВР) е министерство в България, което се грижи за защитата на националната сигурност, борбата с престъпността, опазването на обществения ред и други.

Вижте сектора

Икономика

16 реформи

Икономиката се състои от икономическата система на дадена страна или определен регион, работните, капиталовите и земните ресурси, икономическите агенти, които социално участват в продукцията, обмяната, дистрибуцията и консумирането на стоки и услуги в тази област или регион.

Вижте сектора

Информационни технологии

9 реформи

Всички компютърни и комуникационни технологии.

Вижте сектора

Околна среда

4 реформи

Околната среда е средата, в която живеем. От околната среда зависи нашето здраве и начина ни на живот.

Вижте сектора

Европейски съюз

4 реформи

Вижте сектора

Избори

3 реформи

Провеждането на избори е практика, използвана в демократичните държави, при която част от населението (гражданите на страната с избирателни права) избират свои представители в органите за управление на държавата.

Вижте сектора

Социална политика

3 реформи

Социална политика основно означава препоръки, принципи, законодателство и дейности, които повлияват положително условията на живот на гражданите, с цел постигане на общо социално благоденствие.

Вижте сектора

Публична администрация

1 реформи

Публичната администрация е съвкупност от обществени организации, които работят в една страна.

Вижте сектора

Отбрана

3 реформи

Политическото управление на армията се реализира от Министерството на отбраната.

Вижте сектора

Спорт

0 реформи

Спортът е съвкупност от всякаква физическа дейност или физически упражнения, които се изпълняват с определена цел и в условия, различни от всекидневните.

Вижте сектора

Култура

0 реформи

В основни линии, под култура се разбира човешка дейност в различните нейни проявления, включително всички форми и способи на човешкото самоизразяване, самопознание и натрупване на навици и умения.

Вижте сектора