Реформи в сектор Образование и наука

Образователна реформа

Образованието обхваща преподаването и научаването на научни знания и специфични умения. За основна цел на образованието се смята и предаването на културни традиции между поколенията. Образованието е от значение и за икономическия напредък, подобрявайки човешкия капитал и създавайки възможности за въвеждане на нови технологии в производството.

В XXI век, времена на силно развити технологии и масова употреба на интернет ресурси, много лесно могат да бъдат открити всички видове образователни организации.

Наука в най-широкия класически смисъл е систематизирано достоверно знание, което може да бъде убедително обяснено чрез логиката. Съвременната философия на науката дефинира понятието по-тясно, като ограничава обхвата му до знанието, което е експериментално проверимо въз основа на научния метод.

Науката в тесния смисъл на понятието се разделя на две основни направление - природни науки, които изследват природните явления, и социални науки, които изучават човешкото поведение и общество. Науките от тези две групи се основават на наблюдения и възможността за проверка на изводите чрез повторими експерименти. Подобни са принципите и на приложните науки, като медицината и инженерната наука, но те се концентрират върху практическите приложения на научното познание.

Образование и наука

100%
0%
0%
Дуално образование
100%
0%
0%

Дуално образование

Броят на студентите според качеството на образованието
100%
0%
0%

Броят на студентите според качеството на образованието

Приоритетни специалности в университетите
100%
0%
0%

Приоритетни специалности в университетите