Реформи в сектор Правосъдие

Съдебна реформа

Правосъдието е особен вид правоохранителна и правоприлагателна държавна дейност, осъществявана от съдебната власт.

Външна манифестация на признаците на правосъдието:

 • осъществява се единствено и само от съд;
 • съдиите и съдебните заседатели осъществяващи правосъдието са абсолютно независими и самостоятелни в служебната си дейност, подчинявайки се само и единствено на закона, прилагайки го съобразно вътрешното си убеждение;
 • съдебните актове имат задължителен характер за адресатите им.

Основни ръководни принципи на правосъдието:

 • законност при установяването на истината;
 • доказаност и мотивираност на съдебните актове;
 • публичност, достъпност и прозрачност във всички фази на съдебната процедура;
 • единност на осъществяващата го съдебна система;
 • състезателност и равенство на страните в процеса;
 • безпристрастност и политическа неутралност на съдебния състав;
 • право на страните на достъпна и компетентна правна помощ в процеса;
 • участие на гражданите и гражданското общество при осъществяването му.
Структура на съдебната система:
 • Районен съд
 • Окръжен съд
 • Апелативен съд
 • Върховен касационен съд
 • Върховен административен съд
 • Военен съд

 

Правосъдие

71%
14%
15%
Промяна на статута на ВСС
0%
100%
0%

Промяна на статута на ВСС

Промяна на правомощията на главния прокурор
0%
0%
100%

Промяна на правомощията на главния прокурор

Закриване на специализираните съд и прокуратура
100%
0%
0%

Закриване на специализираните съд и прокуратура

Прехвърляне на Бюрото за защита на свидетели от прокуратурата към Министерството на правосъдието
100%
0%
0%

Прехвърляне на Бюрото за защита на свидетели от прокуратурата към Министерството на правосъдието

Разделянето на Висшият съдебен съвет на две колегии
100%
0%
0%

Разделянето на Висшият съдебен съвет на две колегии

Явно гласуване във ВСС
100%
0%
0%

Явно гласуване във ВСС

Случайно разпределение на делата
100%
0%
0%

Случайно разпределение на делата